• Share on Google+

 • Reply
  Author
  PR, Communication, and Marketing Trends 2012 – part 1 | | Mynewsdesk's BlogMynewsdesk's Blog

  […] like on Amazon.com, but recently social commerce has been developing most rapidly on Facebook. As Mark Zuckerberg puts it, “If I had to guess, Social Commerce is next to blow […]

 • Reply
  Author
  Xu hướng PR, Truyền thông và Marketing 2012 – Phần 1 | Social Media Vietnam

  […] nhưng mới đây thương mại xã hội đã phát triển nhanh nhất trên Facebook. Như Mark Zuckerberg nói, “Nếu như tôi phải đoán thì Thương mại xã hội sẽ là thứ kế tiếp bùng […]